Catholic churches in Compostela

Saint James the Apostle ParishPoblacion